ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
          โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล  ตำแหน่งที่ตั้งอยู่บ้านหนองเมืองกลางหมู่ที่ 21 ตำบลกุดชุม  อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร มีพื้นที่จำนวน 32 ไร่เศษ กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้ตั้งเป็นโรงเรียนสาขากุดชุมวิทยาคม  ปีการศึกษา  2536  มีครู  อาจารย์  จากโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม  มาทำหน้าที่สอนในบริเวณวัดป่าหนองเมืองกลาง  บ้านหนองเมืองกลาง
          ปีการศึกษา 2537 จึงย้ายมาอยู่ในสถานที่ในปัจจุบัน โดยอาศัยอาคารเรียนชั่วคราว หลังคามุงหญ้าคา ที่ชาวบ้านช่วยกันสร้างมอบให้ จนกระทั่งปีการศึกษา 2540 ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 เปิดสอนระดับหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น( ม.1-ม.3) และในปีการศึกษา 2542ได้เปิดสอนจนถึงระดับหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  ( ม. 1-ม. 6 )