กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ลินจง เจริญธรรม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รัชนิยา ภูครองจิตร
ครูผู้ช่วย