กลุ่มสาระฯภาษาไทย

ลินจง เจริญธรรม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

รัชนิยา ภูครองจิตร
ครูผู้ช่วย