กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

บุญชญา ชายทวีป
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

เบญญทิพย์ พล่อยอำศรี
ครูผู้ช่วย