กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

บุญชญา ชายทวีป
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เบญญทิพย์ พล่อยอำศรี
ครูผู้ช่วย