กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ธิดาวรรณ สิงห์มนต์
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วัชรพล เผ่าภูรี
ครู คศ.2

ธนากร ปวะบุตร
ครูผู้ช่วย

วรกรานต์ กรองไตร
ครูผู้ช่วย

กรรณิกา สะอาดเอี่ยม
พนักงานราชการ