กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

พรทิพย์ ขันตี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ