กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

พรทิพย์ ขันตี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ