กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

วัชรพล เผ่าภูรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ