ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 The development of guidelines for enhancing desirable characteristics of school students Muangklangprachanukul, Secondary E
ชื่ออาจารย์ : ชาญวิทย์ หมุนอุดม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2565,11:42  อ่าน 5291 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ชื่ออาจารย์ : ชาญวิทย์ หมุนอุดม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2564,11:26  อ่าน 203 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการสอนระบบสุริยะ(Solar System)
ชื่ออาจารย์ : กรรณิกา สะอาดเอี่ยม
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2564,12:38  อ่าน 255 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การออกแบบบอร์ดเกมส์เพื่อพัฒนาทักษะการจดจำและการจำแนกไฟลัมของอาณาจักรสัตว์ รายวิชา ชีววิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : วรกรานต์ กรองไตร
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2564,11:53  อ่าน 230 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ โดยใช้แผนผังมโนทัศน์
ชื่ออาจารย์ : ธนากร ปวะบุตร
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2564,11:51  อ่าน 216 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ MUCH MODEL
ชื่ออาจารย์ : เบญญทิพย์ พล่อยอำศรี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2564,11:43  อ่าน 280 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การใช้แผนผังบทร้อยกรอง กับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง บทร้อยกรอง
ชื่ออาจารย์ : รัชนิยา ภูครองจิตร
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2564,11:32  อ่าน 206 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรม การใช้เกมจับคู่รูปภาพให้ตรงคาในการจัดการเรียนการสอน วิชาภาษาไทย เรื่องคำราชาศัพท์
ชื่ออาจารย์ : ลินจง เจริญธรรม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2564,11:24  อ่าน 253 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค33202 เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : บุญชญา ชายทวีป
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2564,11:21  อ่าน 247 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การใช้เกมคาศัพท์โดยใช้ application “Kahoot” เพื่อพัฒนาการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ
ชื่ออาจารย์ : พัชรินทร์ คำทวี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2564,11:20  อ่าน 274 ครั้ง
รายละเอียด..