ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการสอนระบบสุริยะ(Solar System)
ชื่ออาจารย์ : กรรณิกา สะอาดเอี่ยม
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2564,12:38  อ่าน 13 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การออกแบบบอร์ดเกมส์เพื่อพัฒนาทักษะการจดจำและการจำแนกไฟลัมของอาณาจักรสัตว์ รายวิชา ชีววิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : วรกรานต์ กรองไตร
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2564,11:53  อ่าน 9 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ โดยใช้แผนผังมโนทัศน์
ชื่ออาจารย์ : ธนากร ปวะบุตร
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2564,11:51  อ่าน 6 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ MUCH MODEL
ชื่ออาจารย์ : เบญญทิพย์ พล่อยอำศรี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2564,11:43  อ่าน 11 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การใช้แผนผังบทร้อยกรอง กับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง บทร้อยกรอง
ชื่ออาจารย์ : รัชนิยา ภูครองจิตร
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2564,11:32  อ่าน 7 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรม การใช้เกมจับคู่รูปภาพให้ตรงคาในการจัดการเรียนการสอน วิชาภาษาไทย เรื่องคำราชาศัพท์
ชื่ออาจารย์ : ลินจง เจริญธรรม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2564,11:24  อ่าน 11 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค33202 เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : บุญชญา ชายทวีป
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2564,11:21  อ่าน 5 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การใช้เกมคาศัพท์โดยใช้ application “Kahoot” เพื่อพัฒนาการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ
ชื่ออาจารย์ : พัชรินทร์ คำทวี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2564,11:20  อ่าน 7 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรม เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้รูปแบบการบริหาร ม.ก. 3 P MODEL”
ชื่ออาจารย์ : ชาญวิทย์ หมุนอุดม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2564,11:09  อ่าน 10 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษากับทักษะชีวิต เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆในแต่ละช่วงวัย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล
ชื่ออาจารย์ : นวดล สิงห์ทอง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2564,10:55  อ่าน 7 ครั้ง
รายละเอียด..