ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : ชาญวิทย์ หมุนอุดม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2565,11:42  อ่าน 5195 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 The development of guidelines for enhancing desirable characteristics of school students Muangklangprachanukul, Secondary E
รายละเอียดผลงาน

บทความวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อศึกษาตัวบ่งชี้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 2) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 3) เพื่อพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา มีวิธีการดำเนินการวิจัย 3 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูลระยะที่ 2 ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและสภาพอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล และระยะที่ 3 พัฒนาแนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล

          ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องตัวบ่งชี้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล พบว่า มีองค์ประกอบ 8 ด้าน 45 ตัวชี้วัด ดังนี้ (1) ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 7 ตัวบ่งชี้ (2) ด้านซื่อสัตย์สุจริต 6 ตัวบ่งชี้ (3) ด้านความมีวินัย 4 ตัวบ่งชี้ (4) ด้านใฝ่เรียนรู้ 3 ตัวบ่งชี้ (5) ด้านอยู่อย่างพอเพียง 5 ตัวบ่งชี้ (6) ด้านความมุ่งมั่นในการทำงาน 6 ตัวบ่งชี้ (7) ด้านรักความเป็นไทย 7 ตัวบ่งชี้ และ (8) ด้านจิตสาธารณะ 7 ตัวบ่งชี้ 2) สภาพปัจจุบันความต้องการจำเป็นในการพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล ลำดับความต้องการ ได้แก่ ด้านใฝ่เรียนรู้ ด้านซื่อสัตย์สุจริต ด้านความมุ่งมั่นในการทำงาน ด้านรักความเป็นไทย ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้านความมีวินัย ด้านอยู่อย่างพอเพียง และด้านจิตสาธารณะ 3) แนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล ประกอบด้วย (1) เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยแทรกในกระบวนการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (2) เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (3) เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยผ่านโครงการ และ (4) เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยผ่านกิจวัตรประจำวัน

คำสำคัญ: การพัฒนาแนวทาง; การเสริมสร้างคุณลักษณอันพึงประสงค์ของนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 250.3 KB

โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2565,11:42   อ่าน 5195 ครั้ง